EKRE Põhikiri

EKRE Põhikiri

 

Kinnitatud erakonna kongressil 12.06.2016

EESTI KONSERVATIIVSE RAHVAERAKONNA PÕHIKIRI

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (edaspidi erakond) on Eesti Vabariigi järjepidevusest ja põhiseadusest lähtuv rahvuslik-konservatiivne erakond, mis liidab rahvusriigi, sotsiaalse sidususe ja demokraatlike põhimõtete eest seisvaid inimesi.

 

 1. Üldsätted

1.1 Erakonna asukoha juriidiline aadress on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.2 Erakonna majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.3 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on juriidiline isik. Tal on oma nimetusega pitsat, asjaajamise rekvisiidid, logo, lipp ja muu sümboolika.

 1. Eesmärk ja tegevus

2.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna eesmärk on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ja esindamine, riigi- ja kohaliku võimu teostamine; vaba ja iseseisva sõltumatu õigusriigi ülesehitamine; alalhoidliku ellusuhtumise, sotsiaalse, majandusliku ja ökoloogilise tasakaalu saavutamine säästva arengu põhimõtetel; eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine läbi aegade. Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programm.

2.2 Oma eesmärkide teostamiseks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond:

2.2.1 esitab oma kandidaadid Riigikogu, Euroopa parlamendi ja kohaliku omavalitsuse esindusorganite valimistel;

2.2.2 osaleb presidendivalimistel oma kandidaadiga või kujundab oma seisukoha;

2.2.3 võtab osa Vabariigi Valitsuse ja teiste täidesaatva võimu- ning omavalitsusorganite tööst;

2.2.4 teeb koostööd Eestis tegutsevate erakondade ja teiste ühendustega, arendab rahvusvahelist koostööd välisriikide parteidega;

2.2.5 arendab koostööd ja ühisaktsioone sarnast maailmavaadet omavate liitude, kodanikuühenduste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2.2.6 korraldab avalikke üritusi;

2.2.7 algatab õigusaktide eelnõusid, kasutades oma esindust Riigikogus ja omavalitsuse esindusorganeis või tehes vastavaid ettepanekuid avalikkuse kaudu.

2.3 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast; austab rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud norme ning kaitseb eesti rahva põhiseaduslikke õigusi.

2.4 Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal on õigus oma eesmärkide teostamiseks pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse organi või kohtu, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide ja koostööpartnerite poole.

2.5 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sisene tegevus ja juhtimine on demokraatlik, see rajaneb liikmete omaalgatusel, lähimuspõhimõttel, eetilisel käitumisel ja distsipliinil.

 1. Liikmed

3.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeks võib olla selleks vabatahtlikult soovi avaldanud teovõimeline Eesti kodanik, kes on vähemalt 18-aastane, tunnistab erakonna eesmärke, põhikirja ja programmi oma ühiskondliku tegevuse alusena ning soovib neid ellu viia.

3.2 Erakonna liikmeks võivad olla ka alaliselt välisriigis elavad või rahvusvahelistes organisatsioonides töötavad Eesti kodanikud, kes on avaldanud valmidust tegutseda asukohariigis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna osakonnas, kui seda lubab asukohariigi seadus.

3.3 Erakonna liikmed jagunevad tegevliikmeteks (edaspidi liikmed), noorliikmeteks ja auliikmeteks.

3.4 Noorliikmeteks võivad saada 15–18-aastased isikud, kes on avaldanud huvi ja soovi omandada poliitilise tegevuse kogemust kooskõlas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna maailmavaatega.

3.5 Erakonnal võivad olla auesimees (-esimehed) ja auliikmed, kellel on erilised teened erakonna, Eesti riigi või rahva ees. Auesimehed või auliikmed nimetab kongress volikogu ettepanekul.

3.6 Erakonna liikmeks ei või olla ega võeta isikut, kes:

3.6.1 on tegutsenud Eesti Vabariigi iseseisvumise taastamise vastu või tegutseb Eesti riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse vastu;

3.6.2 ei toeta tegelikult erakonna seisukohti ja eesmärke;

3.6.3 on osalenud okupatsiooniaegadel repressiivorganite tegevuses;

3.6.4 on kuulunud või kuulub välisriikide luureorganitesse;

3.6.5 omab kehtivat kriminaalõiguslikku karistust;

3.6.6 on vabastatud avalikust teenistusest süülise tegevuse tõttu;

3.6.7 oma varasema tegevuse või käitumise tulemusel kujunenud maine tõttu kahjustab erakonna mainet.

3.7 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed võivad moodustada erakonna sees ühendusi. Ühendused võivad saada erakonnalt oma tegevuskava täitmiseks organisatsioonilist ja materiaalset abi.

3.8 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeks võetakse vastu isikliku kirjaliku ja (digi)allkirjastatud avalduse alusel. Avaldus vaadatakse ringkonna juhatuse poolt läbi peale laekumist või erakonna juhatuse poolt, kui liitumisavaldus pole saadetud ringkonda või kui ringkond pole seda kolme kuu jooksul läbi vaadanud.

3.9 Isik määratakse tema poolt antud elukoha aadressi või isikliku eelistuse põhjal erakonna ringkonna ja osakonna liikmeks.

3.9.1 Juhul, kui liige soovib muuta oma ringkonda või osakonda, esitab ta vastava kirjaliku avalduse erakonna juhatusele. Samuti tuleb teavitada kirjalikult selle ringkonna või osakonna juhatust, kust ta lahkub ja kuhu ta kuuluma hakkab.

3.9.2 Erakonna liige omab hääletusõigust selles ringkonnas ja osakonnas, mille liige ta oli sama aasta 1. jaanuari seisuga või mille liikmeks ta võeti jooksval aastal.

3.10 Liikmeks vastuvõtmisest keeldumist ei pea põhjendama. Keelduva otsuse korral tuleb avalduse esitajale vähemalt ühe kuu jooksul teada anda.

3.11 Erakonna liikmete nimekirja peab erakonna juhatus vastavalt erakonnaseaduse nõuetele. Ringkonna ja osakonna juhatused peavad oma liikmete üle eraldi arvestust. Erakonna noorliikmete ja auliikmete arvestust peetakse erakonna juhatuse kehtestatud korras.

3.12 Liikme õigused ja kohustused tekivad liikme nimekirja kandmisest ja lõpevad sealt kustutamisel vastavalt Erakonnaseadusele.

 1. Liikmete kohustused

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige kohustub:

4.1 järgima erakonna põhikirja, programmi ja erakonna valitud organite otsuseid;

4.2 olema eetiline ja käituma väärikalt;

4.3 olema erakonna huvides toimekas ja distsiplineeritud;

4.4 õigeaegselt tasuma liikmemaksu;

4.5 osalema erakonna koosolekutel ja üritustel;

4.6 hoidma kõrgel erakonna mainet ning hoiduma oma erakonda kahjustavast tegevusest;

4.7 toetama oma tegevusega erakonna valimiskampaaniat;

4.8 teavitama erakonda oma elukoha ja teiste oluliste kontaktandmete muutumisest;

4.9 kasutama erakonna vara ainult ettenähtud korras ja ulatuses.

 1. Liikmete õigused

Kui liikmel ei ole liikmemaksu võlgnevust, on tal õigus:

5.1 osaleda hääleõigusega erakonna koosolekutel, kus valitakse juhtorganeid, hääletatakse programmi või põhikirja üle või langetatakse muid erakonda puudutavaid otsuseid;

5.2 kandideerida kõigile valitavatele ametitele erakonna sees vastavalt põhikirjale;

5.3 teha ettepanekuid põhikirja ja programmi muudatusteks ning teha ettepanekuid erakonnasiseste või erakonna tegevusega seotud küsimuste kohta;

5.4 pöörduda aukohtu poole erakonna elu puudutavates küsimustes;

5.5 taotleda ja saada erakonnalt moraalset tuge ja kaitset ning toetust ühiskondlikus ja poliitilises tegevuses;

5.6 põhjendatult taotleda ringkonna juhatuselt liikmemaksust vabastust, mille rahuldamise korral säilivad tal kõik liikme õigused.

 1. Liikmelisuse lõppemine

6.1 Erakonna liige loetakse Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast lahkunuks isikliku kirjaliku avalduse alusel erakonnale või peale nime kustutamist riiklikust registrist.

6.2 Lahkumisavalduse saanud osakonna või ringkonna juhatus edastab selle esimesel võimalusel erakonna juhatusele, kes on kohustatud kandetoimingu registris tegema kahe nädala jooksul.

6.3 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna põhikirja nõuete rikkumisel võib erakonna liikme arvata erakonnast välja. Erakonnast väljaarvamise otsustab erakonna juhatus, arvestades võimaluse korral aukohtu ja ringkonna juhatuse ettepanekuid. Otsus peab olema motiveeritud. Otsusest teatatakse asjaosalisele kirjalikult kuu aja jooksul.

6.4 Erakonnast väljaarvamise põhjuseks võib olla:

6.4.1 erakonna põhikirja nõuete rikkumine;

6.4.2 erakonna heade tavade jäme rikkumine;

6.4.3 väljaastumine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Riigikogu fraktsioonist;

6.4.4 erakonna juhtorganite otsuste täitmata jätmine;

6.4.5 erakonna maine oluline kahjustamine;

6.4.6 erakonnale enda kohta valeandmete esitamine;

6.4.7 isiku tegevus või tegutsemine Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitiliste konkurentide heaks;

6.4.8 enam kui nelja aasta liikmemaksu võlgnevuse olemasolul;

6.4.9 erakonna tegevuses mitteosalemine neljal järjestikusel aastal;

6.4.10 punktis 3.6 osundatud asjaolude ilmnemine.

6.5 Erakonnast välja astunud või välja arvatud isikut ei saa erakonda vastu võtta mitte varem kui kuue kuu möödumisel liikmeksoleku lõppemisest.

 1. Struktuur

7.1 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond moodustatakse territoriaalsuse põhimõttel võttes aluseks Riigikogu valimisringkonnad. Volikogu võib vähemalt kolme osakonna põhjendatud taotlusel moodustada ühendusi ka maakonnapõhiselt.

7.2 Ringkonna allorganisatsiooniks on omavalitsustes moodustatud osakonnad.

7.3 Erakonnal on naiste-, noorte- ja eakate ühendus. Erakonna liikmed võivad moodustada ka muid struktuuriväliseid ühendusi, millel on vähemalt kümme (10) asutajaliiget. Ühendused võivad tegutseda ringkondadeks jaotunult. Ühendused võivad saada tegevuseks erakonna juhatuselt organisatsioonilist ja materiaalset abi. Ühendused tegutsevad ja nende liikmete üle peetakse arvestust erakonna juhatuse kinnitatud reglemendi alusel.

7.4 Erakonna kõigi tasandite juhatused ning volikogu võivad koosolekut pidada ka kirjalikult või e-maili teel, kui kõik selle liikmed hääletavad otsuse eelnõu üle kirjalikult.

7.5 Erakond võib volikogu otsusel moodustada toimkonnad. Toimkondade väljatöötatud poliitika kinnitab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu. Toimkondade tööd koordineerib juhatus ning nende tegevust reguleeritakse juhatuse otsusega.

 1. Osakond

8.1 Osakond viib ellu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitilist tahet vahetult kohtadel, lähtudes erakonna põhikirjast, programmist, kohalikest tingimustest ning erakonna kõrgemate organite otsustest.

8.2 Osakonnad moodustatakse kohaliku omavalitsuse valimisringkonnaga kattuvalt. Osakonnal peab olema vähemalt viis liiget. Asutamiskoosolek või üldkoosolek valib osakonna esimehe ja soovi korral kuni kaks aseesimeest ning edastab asutamiskoosoleku protokolli ringkonnale.

8.3 Linnades, kus on loodud linnaosavalitsused, moodustatakse osakond linnaosade alusel.

8.4 Osakonna kõrgeim organ on üldkoosolek, kus on hääle- ja kandideerimisõiguslikud kõik osakonna liikmete nimekirjas olevad isikud, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevusi. Isik saab korraga kuuluda vaid ühe osakonna nimekirja.

8.5 Osakonna üldkoosolekust tuleb liikmeid teavitada e-maili ja kodulehekülje kaudu vähemalt 14 päeva ette, näidates ära päevakorra. Osakonna koosolekul puudub kvoorumi nõue, otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega.

8.6 Osakonna üldkoosolekul ei kasutata volitusi.

8.7 Osakonna üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas osakonna juhatuse poolt, kui osakonna juhatus üldkoosolekut kokku ei kutsu, teeb seda ringkonna juhatus.

8.8 Osakonna liikmed valivad endale üldkoosolekul osakonna esimehe. Soovi korral võivad osakonnad valida osakonnale ka kuni kaks aseesimeest ning enda poolt määratud arvu juhatuse liikmeid, kes koos esimehega moodustavad osakonna juhatuse. Valitud isikute volitused kestavad järgmise korralise üldkoosolekuni.

8.9 Osakonna juhatus korraldab liikmete arvestust ning tagab liikmemaksude laekumise.

8.10 Osakond:

8.10.1 töötab välja kohalike omavalitsuste valimiste platvormi, esitab erakonna kandidaadid ja osaleb aktiivselt valimisprotsessis;

8.10.2 selgitab erakonna poliitikat ning eesmärke, et laiendada Konservatiivse Rahvaerakonna kandepinda. Osakonna juurde võib moodustada noorte-, naiste-, perede, eakate jt ühendusi, kus võivad osaleda ka erakonda mittekuuluvad isikud;

8.10.3 täidab teisi erakonna kõrgemate organite antud ülesandeid.

 1. Ringkond

9.1 Ringkond moodustatakse Riigikogu valimisringkonnaga kattuvalt.

9.2 Ringkonna kõrgeim otsustusorgan on üldkoosolek. Üldkoosolekul on hääle- ja kandideerimisõiguslikud kõik ringkonna liikmete nimekirja kantud isikud, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevusi. Isik saab korraga kuuluda vaid ühe ringkonna nimekirja.

9.3 Ringkonna üldkoosolekust tuleb liikmeid teavitada e-maili ja kodulehekülje kaudu vähemalt 21 päeva ette, näidates ära päevakorra. Ringkonna üldkoosolekul puudub kvoorumi nõue, otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega.

9.4 Ringkonna üldkoosolekul ei kasutata volitusi.

9.5 Ringkonna üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas juhatuse poolt.

9.6 Nimetatud korralise üldkoosoleku mittetoimumisel vähemalt ühel järjestikusel aastal on korralise üldkoosoleku kokkukutsumise õigus erakonna juhatusel samas korras ringkonna juhatusega.

9.7 Ringkonna liikmed valivad üldkoosolekul salajasel isikuhääletamise teel ringkonnale esimehe ja kuni kaks aseesimeest, lisaks enda poolt otsustatud hulga juhatuse liikmeid.

9.8 Ringkonna üldkoosolek valib vastavalt volikogu kehtestatud esindusnormile delegaadid ja soovi korral asendusdelegaadid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongressile. Ringkonna üldkoosolekul on õigus volitada ringkonna juhatust täiendama delegaatide nimekirja juhul, kui delegaatide hulk jääb alla esindusnormi.

9.9 Ringkonna üldkoosolekul on õigus esitada oma ettepanekud erakonna põhikirja muutmiseks, samuti oma kandidaadid erakonna juhtorganitesse valimiseks.

9.10 Ringkonna üldkoosolekul valitud isikute volitused kestavad järgmise korralise üldkoosolekuni.

9.11 Riigikogu valimisringkonnaga kattuvates ringkondades moodustatakse kandidaatide valimisnimekiri liikmemaksu võlgnevust mitte omavate ringkonna liikmete salajase hääletuse tulemuste alusel. Erakonna juhatus omab õigust üleriigilise nimekirja koostamise käigus lülitada iga ringkonna nimekirja vabalt valitud kohale kuni 1/5 täisarvu kohtade ulatuses sisevalimistel mitte osalenud kandidaate.

9.12 Ringkondades, mis ei kattu Riigikogu valimiste ringkonnaga või kus ei viida hiljemalt 90 päeva enne Riigikogu valimisi läbi kandidaatide järjestuse hääletust, moodustab selle nimekirja erakonna juhatus.

9.13 Ringkonna üldkoosolek on pädev otsustama kõiki ringkonna erakonnatöö küsimusi.

9.14 Ringkonna üldkoosolekul on õigus taotleda Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna erakorralise kongressi kokkukutsumist, näidates ära päevakorra.

9.15 Ringkonna juhatus:

9.15.1 peab arvestust oma ringkonna liikmete üle ja koordineerib osakondade tegevust;

9.15.2 registreerib ringkonna osakonnad;

9.15.3 otsustab erakonna liikmeks vastuvõtmise nende isikute puhul, kes on avaldanud soovi saada vastava ringkonna liikmeks. Ringkonna juhatus võib liikmete vastuvõtmise delegeerida osakondadele.

9.15.4 korraldab valimiskampaaniaid ja teisi erakondlikke üritusi;

9.15.5 korraldab ringkonna liikmemaksude kogumist ning majandustegevust;

9.15.6 tegeleb erakonna liikmete distsipliini tagamisega;

9.15.7 aitab korraldada noorte-, naiste-, eakate jt ühenduste tööd.

9.16 Ringkonna esimees kutsub juhatuse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Nõutav on üle poole juhatuse liikmete kohalolek. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

9.17 Juhatuse koosolekud on liikmetele avatud, kui juhatus ei otsusta teisiti.

 1. Kongress

10.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kõrgeim organ on kongress. Korraline kongress kutsutakse kokku kord aastas, teavitades liikmeid kongressi ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt 28 päeva varem erakonna kodulehe kaudu.

10.2 Erakorralise kongressi puhul tuleb liikmeid teavitada selle toimumisest vähemalt 14 päeva varem.

10.3 Kongress on reeglina delegaatide koosolek. Delegaatide esindusnormi määrab volikogu. Ringkonnad edastavad oma delegaatide nimekirjad juhatusele vähemalt nädal enne kongressi.Kongressil ei kasutata volitusi.

10.4 Kongress on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valitud delegaatidest. Delegaadil volitatud isikuna ei ole edasivolitamise õigust.

10.5 Erandkorras võib erakond pidada ka kongressi, millel on hääleõiguslikud kõik erakonna liikmed. Sel juhul on kvoorumi nõue 1/10 kõigist liikmetest ning volitusi ei kasutata.

10.6 Juhul kui kongress ei ole kvoorumi puudumise tõttu otsustusvõimeline, kuulutab juhatus kahe nädala jooksul välja korduskongressi, teatades sellest vähemalt seitse päeva ette. Korduskongress on otsustusvõimeline, olenemata sellel osalevate hääleõigusega isikute arvust.

10.7 Kongressi otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teistsugust häälteenamust. Isikuvalimistel osutub valituks isik, kes saab enim hääli. Erakonna esimehe valimisel osutub valituks kandidaat, kes saab vähemalt poole kongressil osalevate hääleõigusega isikute häältest.

10.8 Juhul kui esimehe kandidaat saab vähem kui poole kongressil osalenute häältest, korraldatakse kordushääletus, kus saavad osaleda kaks enam hääli saanud kandidaati. Kordushääletusel osutub valituks enim hääli saanud kandidaat. Juhul kui hääled jagunevad võrdselt, heidetakse liisku.

10.9 Isikuvalimised on alati salajased.

10.10 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna korralise kongressi kutsub kokku erakonna juhatus. Erakorraline kongress kutsutakse kokku juhatuse poolt, kui seda taotleb kirjalikult põhjendades vähemalt 1/10 erakonna liikmeid, vähemalt kolm ringkonda või volikogu, näidates ära päevakorra.

10.11 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress:

10.11.1 võtab vastu erakonna põhikirja ja programmi ning teeb neisse täiendusi või muudatusi;

10.11.2 kuulab ära erakonna esimehe poliitilise ettekande ja ülevaate erakonna eesmärkide täitmisest;

10.11.3 kuulab ära erakonna juhatuse aruande erakonna tegevusest;

10.11.4 kuulab ära volikogu esimehe aruande volikogu tegevusest;

10.11.5 kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni poliitilise ettekande;

10.11.6 määrab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitilise kursi ja tegutsemise põhimõtted;

10.11.7 valib salajasel hääletamisel kuni järgmise korralise kongressini esimehe ja kolm (3) aseesimeest, kes ühtlasi saavad juhatuse liikmeks;

10.11.8 valib salajasel hääletamisel kuni järgmise korralise kongressini üksteist (11) erakonna juhatuse liiget;

10.11.9 valib kongressi delegaatide hulgast järgmise korralise kongressini viisteist (15) Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu liiget;

10.11.10 valib ülejärgmise korralise kongressini kolm (3) revisjonikomisjoni liiget;

10.11.11 määrab erakonna aukohtu suuruse ja valib ülejärgmise korralise kongressini aukohtu liikmed;

10.11.12 võib nimetada erakonna auesimehe(d) ja auliikmed;

10.11.13 kinnitab erakonna presidendikandidaadi;

10.11.14 otsustab erakonna tegevuse muid olulisi põhiküsimusi.

 1. Volikogu

11.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu on kongressidevahelisel ajal erakonna kõrgeim organ, kes kontrollib kongressi otsuste elluviimist erakonna teiste organite, sh juhatuse poolt.

11.2 Volikogu hääleõigusliku koosseisu moodustavad erakonna auesimees (auesimehed), kongressil valitud viisteist volikogu liiget, erakonna Riigikogu liikmed, erakonna ühenduste esimehed ja kõigi ringkondade esimehed. Ringkonnad saavad alates 300ndast liikmest ja iga järgmise 300 liikme kohta volikogusse ühe lisaliikme.

11.2.1 Kui ringkonna esimees osutub kongressil valituks erakonna juhatusse, valib ringkonna üldkoosolek omale volikogusse uue esindaja.

11.3 Volikogu tööst võtavad sõnaõigusega osa Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees ja aseesimehed, ministrid, aukohtu esimees, revisjonkomisjoni esimees, erakonna juhatuse liikmed, kes tuleb kutsuda volikogu koosolekule samas korras volikogu liikmetega.

11.4 Volikogu töövormiks on istung. Volikogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hääleõigusega volinikud. Volikogu otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole istungil osalenud hääleõiguslikest volinikest.Volikogu koosolekutel ei kasutata volitusi.

11.5 Volikogu valib endale esimehe ja aseesimehe. Esimees, tema äraolekul aseesimees, kutsub volikogu kokku vähemalt kord kvartalis. Volikogu koosolekut juhatab volikogu esimees või aseesimees. Volikogu esimees ja aseesimees valitakse volikogu poolt kuni kongressil saadud volituste lõppemiseni.

11.6 Volikogu võib esimehe või aseesimehe tagasi kutsuda, kui seda nõuab 1/10 volikogu liikmetest ja otsust toetab üle poole volikogu hääleõiguslikust täiskoosseisust.

11.7 1/10 volikogu liikmetest võivad taotleda volikogu erakorralise istungi kokkukutsumist, pöördudes põhjust ära näidates vastava nõudmisega volikogu juhatuse poole. Kui juhatus taotluse saamisel ei kutsu kokku erakorralist istungit, omavad selle kokkukutsumise õigust avalduse teinud volikogu liikmed samas korras volikogu juhatusega.

11.8 Juhul kui volikogu otsuse vastuvõtmiseks ei ole kvoorumit on volikogu esimehel õigus kahenädalase etteteatamistähtajaga kokku kutsuda kordusistung sama päevakorraga. Kordusistungil saab otsused vastu võtta olenemata istungil osalevate volinike arvust.

11.9 Volikogu:

11.9.1 võtab vastu volikogu, erakonna juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni reglemendi;

11.9.2 valib enda hääleõiguslike liikmete hulgast volikogu esimehe ja aseesimehe;

11.9.3 kontrollib erakonna põhikirja ja programmide täitmist ning kongressi otsuste elluviimist;

11.9.4 esitab kongressile põhikirja ja programmi eelnõud;

11.9.5 kinnitab juhatuse ettepanekul kongressi otsuste eelnõud ning kongressi päevakorra, seda soovi korral täiendades;

11.9.6 määrab kongressi delegaatide esindusnormi (kui mitme liikme kohta valivad ringkonnad ühe delegaadi), mis kehtib kuni uue vastava normi kehtestamiseni;

11.9.7 kuulab ära erakonna esimehe või aseesimehe ettekande juhatuse tööst;

11.9.8 kuulab ära erakonna Riigikogu fraktsiooni aruande ning annab sellele hinnangu;

11.9.9 kuulab ära vabariigi valitsuse koosseisu kuuluvate ministrite aruanded ja annab neile hinnangu;

11.9.10 võtab vastu erakonna eelarve ja kontrollib selle täitmist;

11.9.11 kinnitab juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruande;

11.9.12 kinnitab juhatuse poolt esitatud erakonna audiitori;

11.9.13 kinnitab erakonna sümboolika;

11.9.14 kehtestab liikmemaksu suuruse ja selle maksmise korra;

11.9.15 kinnitab kandidaatide nimekirjad Riigikogu ja Euroopa parlamendi valimisteks, pidades silmas põhikirja punkti 9.11 ja 9.12;

11.9.16 kinnitab erakonna ministri- ja teiste kõrgete ametiisikute kandidaadid;

11.9.17 kinnitab erakonna valimisplatvormi Riigikogu valimiste eel;

11.9.18 otsustab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna osalemise valitsusliidus ja vabariigi valitsuses;

11.9.19 kinnitab erakonna osalusel sõlmitavad poliitilised lepped;

11.9.20 moodustab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna delegatsioone, toimkondi ja volikogu juures tegutsevaid komisjone;

11.9.21 otsustab kõiki muid küsimusi, mis pole antud kongressi ainupädevusse.

 1. Juhatus

12.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna igapäevategevust juhib ja seda esindab juhatus.Õigustoimingute tegemisel kehtib piiranguna ühine esindusõigus vähemalt kolmele juhatuse liikmele.

12.2 Juhatuse tegevusest võtavad sõnaõigusega osa erakonna auesimees (auesimehed), volikogu esimees ja aseesimees, kes kutsutakse koosolekule samas korras juhatuse hääleõiguslike liikmetega.

12.3 Juhatus on kollegiaalne organ, mis töötab reglemendi alusel ja tema töövorm on juhatuse koosolek. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, tema äraolekul aseesimees, vähemalt kord kuus. Juhatuse koosolekut juhib erakonna esimees või üks aseesimeestest.

12.4 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole juhatuse hääleõiguslikest liikmetest. Otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekul osalevatest juhatuse hääleõiguslikest liikmetest.

12.5 Juhatuse koosolekust teatatakse juhatuse liikmetele meili teel vähemalt seitse päeva varem.

12.6 Juhatuse erakorraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt kolmandiku juhatuse liikmete nõudmisel, näidates ära päevakorra. Erakorralise koosoleku otsused nõuavad vähemalt poolte juhatuse hääleõiguslike liikmete häälteenamust.

12.7 Juhatus:

12.7.1 paneb paika Riigikogu valimiste üleriigilise nimekirja ja esitab selle volikogule kinnitamiseks;

12.7.2 tagab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valitud organite otsuste elluviimise ja organisatsiooni igapäeva toimimise;

12.7.3 juhib Riigikogu, Europarlamendi ja presidendi valimise kampaaniat ning üleriigilistes küsimustes kohalike omavalitsuste volikogude valimiskampaaniat ning moodustab vajadusel valimiskampaaniate läbiviimiseks komisjone ja toimkondi;

12.7.4 organiseerib korraliste ja erakorraliste kongresside ettevalmistamist ning korraldamist ja tagab nende tehnilise teenindamise;

12.7.5 tagab volikogu töö tehnilise teenindamise;

12.7.6 otsustab liikmete vastuvõtmise, kui liitumisavaldus pole saadetud ringkonda või kui ringkond pole seda kolme kuu jooksul läbi vaadanud;

12.7.7 otsustab isiku väljaarvamise erakonnast ning liikmelisuse peatamise, kuulanud selle olemasolul eelnevalt ära aukohtu ja/või ringkonna juhatuse arvamuse;

12.7.8 kinnitab erakonna liikmearvestuse korra;

12.7.9 registreerib ühendused;

12.7.10 korraldab erakonna finants- ja majandustegevust, koostab raamatupidamise aasta- ning tegevusaruande seaduses sätestatud korras;

12.7.11 koostab erakonna eelarve, mille esitab volikogule kinnitamiseks;

12.7.12 otsustab lepingute sõlmimise erakonna nimel;

12.7.13 vastutab erakonna varade eest;

12.7.14 esitab volikogule audiitori kandidaadi;

12.7.15 esitab volikogule ettepanekuid toimkondade ja delegatsioonide moodustamiseks jt volikogu pädevuses olevate otsuste langetamiseks;

12.7.16 esindab erakonda suhetes teiste erakondadega ning peab nendega läbirääkimisi;

12.7.17 arendab muud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vajalikku igapäevategevust, tulenevalt volikogu ja kongressi otsustest;

12.7.18 vastutab infovahetuse ja koostöö eest ringkondade ning ühendustega;

12.7.19 korraldab informatsiooni- ja teabevahetust erakonna eri tasandite, samuti liikmete ja juhtorganite vahel.

12.8 Kui erakonna juhatuse liige on erakonnast lahkunud või välja arvatud , samuti kui ta ennast ise juhatusest taandab, asub tema asemel juhatuse liikmeks Kongressil juhatuse valimistel enim hääli saanud asendusliige.

 1. Esimees

13.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees esindab erakonda igapäevases asjaajamises ning suhtluses avalikkusega.

13.2 Erakonna esimees esitab kongressile poliitilise ettekande ning annab ülevaate erakonna programmi täitmisest.

13.3 Sõlmib juhatuse otsusel erakonna nimel lepingud põhikirjaga ette nähtud korras;

13.4 Erakonna esimees esitab volikogule tegevusaruande.

13.5 Erakonna esimees juhib juhatuse tööd. Tema äraolekul täidab esimehe ülesandeid esimehe poolt määratud aseesimees. Esimees lähtub oma tegevuses juhatuse ja volikogu otsustest ning informeerib oma tegevusest juhatust ja volikogu.

13.6 Erakonna esimees kutsub kokku ja juhatab esimest volikogu koosolekut peale kongressi.

13.7 Erakonna esimees esindab ise või volitab kedagi esindama Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda suhtlemises välispartneritega.

 1. Revisjonikomisjon

14.1 Kontrollib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist kongressidevahelisel ajal, tal on õigus rakendada audiitorkontrolli.

14.2 Informeerib oma tegevusest juhatust ja vajadusel volikogu ning annab sellest aru kongressile.

 1. Aukohus

15.1 Aukohus on erakonna sisevaidlusi lahendav organ, kes tegutseb vastavalt volikogu kinnitatud reglemendile.

 1. Fraktsioon

16.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon Riigikogus või kohaliku omavalitsuse volikogus viib ellu erakonna programmi ja valimisplatvormi ning täidab volikogu ja juhatuse otsuseid.

16.2 Koalitsiooniläbirääkimised Riigikogus toimuvad volikogult saadud volituste ja suuniste alusel. Kohalike omavalitsuste volikogudes juhindub fraktsioon osakonna seisukohtadest ning on viimasele aruandekohustuslik.

 1. Vara ja majandustegevus

17.1 Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal kui eraõiguslikul juriidilisel isikul on oma vara.
Vara moodustub järgmistest allikatest:

17.1.1 erakonna liikmemaksud;

17.1.2 annetused;

17.1.3 pärandid;

17.1.4 riigieelarvelised eraldised;

17.1.5 tulu erakonna rahaliste vahendite hoiustamisest krediidiasutustes;

17.1.6 laekumised seadusega lubatud majandustegevusest.

17.2 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond võib omada vara, mis on vajalik erakonna põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole seadusega vastuolus.

17.3 Erakond võib arendada majandustegevust seadusega lubatud piirides.

17.4 Erakonna varade üle peab arvestust ja nende kasutamist korraldab juhatus vastavalt volikogu ja kongressi otsustele.

17.5 Erakonna liikmetel ei ole õigust erakonna varale. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja vastupidi.

 1. Põhikirja muutmine

18.1 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna põhikirja muutmist või täiendamist võivad algatada kas rohkem kui üks ringkond, erakonna volikogu, juhatus või üle 1/10 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeid allkirjade kogumisega.

18.2 Erakonna põhikirja muutmise või täiendamise ettepanekute üle korraldatakse ringkondades arutelu. Eelnõu arutatakse volikogus, kes esitab selle otsustamiseks kongressile.

18.3 Põhikirja muutmise või täiendamise ettepaneku üle korraldatakse arutelu ning seejärel kujundatakse seisukoht ringkondade üldkoosolekul. Põhikirja muudatus- või täiendusettepaneku otsus on vastu võetud, kui selle poolt annab hääle üle 2/3 kongressil viibinud hääleõiguslikest saadikutest.

 1. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine

19.1 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond saab ühineda, jaguneda või tegevuse lõpetada seaduses sätestatud korras.

19.2 Otsuse erakonna ühinemise, jagunemise või tegevuse lõpetamise kohta teeb kongress, sellele peab eelnema küsimuse arutelu ringkondades ja volikogu koosolekul.

19.3 Otsustamiseks on vajalik kongressil osalevate delegaatide 2/3 häälteenamus. Erakonna tegevuse lõpetamise korral määrab kongress likvideerija ja vara jaotamise õigustatud isikud.

Muudatused põhikirja on sisse viidud 22.04.2018.
Muudatused põhikirja on sisse viidud 09.06.2019.
Muudatused põhikirja on sisse viidud 04.07.2020.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama