Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programm “Eesti eest!”

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seisab Eesti eest! Seisame meie inimeste turvalisuse eest; meie inimeste jõukuse eest; meie inimeste heaolu eest ka siis, kui nad on haiged või vanad. Seisame õiglase, ausa ja vaba riigi eest. Seisame traditsioonilise abielu ja tervete peresuhete eest. Seisame rahvuslike huvide ja Eesti riigi suveräänsuse eest, õiguse eest ise otsuseid teha, nii riigina kui ka kodanikkonnana. Palume valijatelt toetust, et saada valitsusse ning viia ellu järgmised lubadused:

 

JÕUKA EESTI EEST!

Paneme kasvama palgad ning pensionid. Tänu maksualandustele jääb keskmisele Eesti perele aastas kätte ligi 1000 eurot rohkem raha!

Alandame kütuse- ja alkoholiaktsiisid tasemele, mis toob nende tarbimise ja maksutulud Lätist tagasi Eestisse.

Alandame käibemaksu 15 protsendile, et anda majandusele oluline kasvutõuge ning jätta inimestele kätte rohkem raha. Laiendame 9%-list soodusmäära majutus- ja toitlustusvaldkonnale, vabastame käibemaksust ravimid ja puuetega inimeste erivahendid, samuti elektriautod.

Muudame Eesti kõige odavama energiaga riigiks meie piirkonnas. Selleks vähendame gaasi- ja elektriaktsiise, elektri võrgutasusid ja taastuvenergia tasusid.

Käivitame riikliku ehitusprogrammi ja ehitame kaheksa aastaga valmis neljarealised teed Tallinnast Tartu, Pärnu ja Narvani ning Saaremaa püsiühenduse.

Lõpetame Rail Balticu projekti ja loome kvaliteetse raudteeühenduse Euroopaga, kasutades maksimaalselt juba olemasolevat raudteetaristut. Parendame olemasolevaid siseriiklike raudteeühendusi.

Taastame abikaasade ühise tuludeklaratsiooni.

Vabastame pensionid tulumaksust.

Maksustame välisfirmade hiigelkasumid, mida praegu Eestist maksuvabalt välja viiakse.

Kehtestame range piirangu võõrtööjõu sisseveole, et soodustada palgakasvu Eestis. Kvoodi alt vabastame vähemalt kolmekordset keskmist palka saavate töötajate tähtajalise töötamise Eestis.

Selgitame koostöös ettevõtjatega välja 25 kõige kulukamat ja bürokraatlikumat seadust või määrust ning tühistame või teeme need ümber, et muuta majanduskeskkonda ettevõtjasõbralikumaks.

Viime sisse regionaalsed maksusoodustused maaelu edendamiseks.

Eelistame riigihangetel eesti kapitalil põhinevaid ettevõtteid ja toetame riikliku tellimuse kaudu kohalikku ettevõtlust ja töökohtade loomist.

 

EESTI PEREDE EEST!

Aitame noored pered oma koju. Lapsed on meie tulevik, leiame võimaluse lastega perede kindlustamiseks eluasemega, tugevdame traditsioonilist abielu ja pereväärtusi.

Tasume abielus oleva noore pere kodulaenust või kodu rajamiseks tehtud kulutustest 25% iga lapse sünniga, arvestades keskmise kodulaenu summat.

Määratleme abielu Põhiseaduses mehe ja naise vahelise liiduna.

Seisame traditsiooniliste pereväärtuste eest, tühistame kooseluseaduse ega luba samasoolistele paaridele laste adopteerimist.

Lasteaed peab jääma lapsele vabatahtlikuks.

Vähendame lapse ülalpidajate tulumaksu veerandi võrra iga lapse pealt kuni tema 18-aastaseks saamiseni.

Väärtustame laste kasvatamist, arvestades laste kasvatamise alates teisest lapsest vanemate tööstaaži hulka.

Tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ning võimaluse käia vähemalt korra õppeaasta jooksul tasuta teatris või kontserdil.

Toetame aastaringset noortesporti olemasolevate spordisaalide rekonstrueerimise ja uute rajamisega. Peame vajalikuks käivitada riikliku investeeringuprogrammi igasse linna nüüdisaegse spordikeskuse rajamiseks.


HOOLIVA EESTI EEST!

Hoolime kõigist meie inimestest. Väärtustame eakaid ja hoolekandes toetame puuetega inimesi ning nende perekondi, et ühiskond oleks õiglasem ja tugevam.

Lubame, et järgmise nelja aasta jooksul tõuseb keskmine pension kahekordseks, st ligikaudu 800 euroni.

Tõstame sügava puudega inimeste hooldamise eest makstava hooldajatoetuse miinimumpalgani.

Suurendame puuduva töövõimega inimeste toetust vähemalt miinimumpalgani. Lõpetame korduvate taotluste esitamise nõude puude tõestamiseks.

Arendame puuetega laste ja noorte kogemusõppevõimalusi. Vaimupuudega noortele loome võimaluse ametiõppeks.

Tagame hooldekodu koha kättesaadavuse või omastehooldaja toetuse kõigile, kes seda vajavad.


TERVE EESTI EEST!

Teeme korda tervishoiu rahastamise. Tagame lühikesed ravijärjekorrad ja kvaliteetse arstiabi ka väiksemates haiglates ja tervisekeskustes.

Viime läbi tervishoiu rahastamise reformi, mille tulemusel kaovad Eestis ebanormaalsed ravijärjekorrad.

Vähendame EMO koormust ja raviraha ebamõistlikku kulutamist, suunates rohkem raha perearstisüsteemi paremasse toimimisse.

Tagame kvaliteetse ravi kättesaadavuse ka väikehaiglates, lõpetame meditsiini koondamise kahte suurde keskusesse.

Tõstame hambaravihüvitist ja muudame selle patsiendiga kaasaskäivaks.

Seame eesmärgiks vähendada meditsiinilise põhjenduseta abortide arvu erinevate meetmete abil, muuhulgas lõpetame nende rahastamise maksumaksja raviraha eest.

Tagame, et tervisekeskustes on valveajad ja igas omavalitsuses on valveapteek.

Vabastame ravimid ja erivajadusega inimeste abivahendid käibemaksust.

Loome narkomaanidele ja alkohoolikutele sundvõõrutuskeskused, kus on tööteraapia, sotsiaalne- ja psühholoogiline abi ning hingeline nõustamine.

Vabastame lapsed eriarsti visiiditasust ja voodipäevatasust.


HARITUD JA KULTUURSE EESTI EEST!

Viime Eesti haridussüsteemi üle eestikeelsele õppele ja kasvatame koolides väärikust, vaimsust, eetikat, eestlaslikku tervemõistuslikku maailmatunnetust. Väärtustame nii kõrgkultuuri kui ka rahvakunsti. Edendame rahvuslikel traditsioonidel põhinevat loomingulist huvi- ja harrastustegevust, seome kogukonna ja rahvusliku identiteedi ühtseks tervikuks.

Viime koolid üle eestikeelsele õppele ja muudame Eesti ülikoolid taas eestikeelseks.

Parandame gümnaasiumiõpilaste võimalusi omandada gümnaasiumiõppe kõrval ka kutseoskus. Tõstame otsustavalt kutsehariduse mainet.

Toetame rahvusliku kasvatusega tegelevaid organisatsioone ja loodushuvi.

Tagame kodulähedaste koolide säilimise.

Kujundame Eesti kutse- ja ülikooli hariduspoliitika vastavaks Eesti tööturu nõudlusele.

Seame tasuta kõrghariduse eelduseks, et lõpetanu töötab lõpetamise järel vähemalt 5 aastat Eestis. Eesti riik ei pea koolitama tööjõudu välisriikidele.

Muudame kõrgkoolide ja teaduse rahastus- ning hindamissüsteemi Eesti-keskseks ja tõstame teadusinvesteeringud 2 protsendile SKP-st.

Välisfondide poolt Eesti haridusse ja teadusesse suunatud vahendid peavad kandma Eesti riigi ja ühiskonna huve.

Toetame Eesti laulu- ja tantsupeotraditsiooni jätkumist, suurendame koorijuhtide ning tantsuõpetajate rahastamist.

Toetame riiklikult oluliste eesti ajaloo- ja kultuuriobjektide renoveerimist ning vaatame üle muinsuskaitse nõuded.

Korraldame ümber Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu jt kultuurirahastute tegevuspõhimõtted, lähtudes omariikluse ning kultuuripärandi säilitamise, edendamise ja kultuuri levitamise vajadustest.

Toetame Eesti rahvuskultuuri tutvustamist ja viimist laia maailma.

 

EESTI KÜLA EEST!

Kindlustame oma regionaalpoliitikaga Eesti isevarustatuse toiduainetega, paneme maaelu ja külad uuesti elama, toome maale tagasi ettevõtluse ja noored.

Teeme vigade paranduse läbikukkunud haldusreformile ja moodustame omavalitsusliitude põhjal maakondade esinduskogud.

Piirame maa ja metsa müüki välismaalastele ja välismaistele juriidilistele isikutele.

Kehtestame aastase raiemahu piirangu, lähtudes metsandusteadlaste soovitustest, statistilise metsainventuuri (SMI) tulemustest, metsa aastasest juurdekasvust ja liigilisest koosseisust.

 Kehtestame lageraietele lankide maksimaalse suuruse ja mõistliku mahu.

Tagame kõikide põllumajandustootjate võrdse kohtlemise olenemata nende suurusest. Edendame talunike asendusteenistust.

Jätkame noortalunike toetamist, töötame välja meetmed talude üleandmiseks vanematelt järglastele, sh varasem pensionile jäämine, sooduslaenud, maksepuhkus, jm.

Tagame maakoolide, lasteaedade, arstiabi, operatiivse päästeteenistuse ja politsei, internetiühenduse, panga-, side- ja kaubandusteenuste kättesaadavuse sõltumata elukohast.

Ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid, säilitades tasuta sõidu maakonnasisestel liinidel.

 

VABA JA ÕIGLASE EESTI EEST!

Seisame õiglase ühiskonna eest. Rahvahääletus ja aus valimissüsteem tugevdavad demokraatiat, kohtusüsteemi korrastamine ja kohtutäiturite omavoli piiramine kaitseb Eesti inimesi. Anname kodanikkonnale kui kõrgeima riigivõimu kandjale otsesed instrumendid poliitiliste otsuste tegemiseks.

Taastame rahvaalgatuse õiguse siduvate referendumite korraldamiseks.

Muudame presidendi rahva poolt valitavaks.

Reformime valimissüsteemi nii, et lõppeb häälte ülekandumine, muudame valimisringkondade piire nii, et mandaatide arv oleks ühtlasem.

Viime läbi justiitsreformi, mille eesmärk on tagada kohtute depolitiseeritus, tõhus järelevalve prokuratuuri ning julgeolekuasutuste üle ja kohtutäiturite tegevuse kontroll.

Muudame riigikohtunikud valitavaks, kehtestame kohtunikele tähtajalise ametiaja ja seame sisse vandemeeste kohtu ning erasüüdistuse.

Loome Riigikogus erikomisjoni, mis teostab järelevalvet kohtute ja prokuratuuri üle. Loome eriprokuröri ametikoha, mille saab ellu kutsuda ka parlament. Lühendame oluliselt kriminaalmenetluse tähtaegu.

Muudame korruptsioonivastase võitluse riikliku kriminaalpoliitika prioriteediks, vaatame üle korruptsioonikuritegude karistused ja aegumistähtajad.

Saadame riigist välja riigivastase tegevusega seotud või rahvuslikku vaenu õhutavad välismaalased ja tühistame neile naturalisatsiooni korras antud kodakondsuse.

Sulgeme Eesti-vaenulikku propagandat vahendavad infokanalid.

 

ISESEISVA EESTI EEST!

Toetame rahvusriikide Euroopat. Teeme selle saavutamiseks koostööd meiega sarnaseid väärtusi jagavate Euroopa riikidega ning seisame vastu Euroopa Liidu föderaliseerimisele.

Euroopa poliitikas võtame suunaks rahvusriikide Euroopa Liidu. Seisame vastu kõikidele katsetele EL-i föderatsiooni, ühisarmee ja -eelarve loomiseks ning teeme selle raames koostööd rahvusriiklust väärtustavate EL-i riikidega.

Võimu jätkuval koondamisel Euroopa Komisjoni kätte paneme Eesti edasised sammud, ja vajadusel ka Euroopa Liidu liikmelisuse, rahvahääletusele.

Seisame vastu eurodirektiivide valimatule ülevõtmisele ega rakenda meie suveräänsust ja põhiseaduse aluspõhimõtteid riivavaid määrusi ning direktiive.

Hoiame ära massiimmigratsiooni Eestisse, lõpetame Euroopa Komisjoni poolt määratud kvoodipagulaste vastuvõtmise ja saadame illegaalselt Eestis viibivad isikud riigist välja.

Kehtestame kodakondsuse naturalisatsioonikvoodi, mis ei tohi aastas ületada 0,2% sünnijärgsete kodanike arvust.

Väärtustame kodakondsust, kehtestame omavalitsuste valimisõiguse ainult kodanikele ning seisame vastu topeltkodakondsusele.

Seame Eesti välispoliitika strateegiliseks eesmärgiks toetada transatlantiliste suhete kõrval Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis iseseisvate rahvusriikide strateegilise alliansi loomist.

Tühistame Venemaaga sõlmitud põhiseadusvastase piirilepingu. Nõuame okupeeritud Petserimaa ja Narva-taguse ala tagastamist Eestile ning nende alade jätkuva okupeerimisega tekitatud kahjude hüvitamist.

Vaatame üle Eesti kuuluvuse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, jätkates liikmelisust vaid neis, mis edendavad Eesti huve. Välistame põhiseadusliku garantiina Eesti astumise rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, millest puudub väljaastumise protseduur või võimalus.

Aitame kaasa sõdades kannatanud piirkondade ülesehitamisele, saates sinna tagasi Eestis viibivad pagulased.


TUGEVA EESTI EEST!

Tagame laiapõhjalise riigikaitse toimimise koostöös tsiviilstruktuuridega. Tugevdame Eesti kaitsejõude, järgides totaalkaitse põhimõtteid. Vankumatu iseseisev kaitsevõime, sõjaväestatud piirivalve ning head liitlassuhted tagavad meie julgeoleku.

Lisame Põhiseadusesse klausli Eesti kaitsmise kohta igal juhul ja ükskõik kui ülekaaluka vaenlase vastu.

Teeme peaministri riigikaitse kõrgemaks juhiks.

Tugevdame Kaitseliitu, varustades selle võitlevad üksused kaitseväega samal tasemel; kaotame bürokraatlikud takistused Kaitseliidu omavahendite kasutamiseks ja vabatahtlike pealikele nende allüksuste tegevuse planeerimisel ja elluviimisel.

Taastame sõjaväestatud piirivalve eraldi ametina koos kriisi- ja sõjaaja ülesannete määratlemise ning nende täitmiseks vajalike reservüksuste loomise ja varustuse hankimisega.

Viime riigikaitseõpetuse igasse gümnaasiumisse ja kutseõppeasutusse.

Hoiame kaitseväelaste palgad vastavuses elukalliduse tõusuga. Vaatame üle tegevväelaste ja kaitseliitlaste sotsiaalsed tagatised.

Küsime meie tähtsaimalt liitlaselt Ameerika Ühendriikidelt sõjalist abi kokku kuni ühe miljardi USA dollari ulatuses, samuti küsime abi meie Euroopa liitlastelt.

Teeme kõik endast oleneva Eesti rahvuslike huvide edendamiseks NATO-s.

Tagame 1,2-kordse keskmise palga patrullpolitseinikele ja päästjatele.

 

Vastu võetud EKRE volikogul, Tallinnas 5. jaanuaril 2019

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama