Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on veendumusel, et Euroopa Liidu eluõiguse ja arengu tagatiseks on liikmesriikide iseseisvus. Seisame Eesti rahvuslike huvide ja eesti rahva otsustusõiguse eest ning toetame demokraatlike rahvusriikide Euroopat.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitika Euroopa Parlamendis toetub järgmistele põhimõtetele.

Euroopa Liit peab olema rahvusriikide liit!

Euroopa Liidu föderaliseerumise tulemusel on liikmesriikide iseseisvus vähenenud. Brüsselisse on koondunud ebaproportsionaalselt suur võim ja EL-i otsustusmehhanismid on muutunud ebademokraatlikuks.

EKRE peab rahvuslikku iseseisvust ülimuslikuks. Rahvuslik iseseisvus tähendab meie jaoks poliitilise iseseisvuse kõrval ka õigust hoida ja väärtustada oma rahvusidentiteeti ja -kultuuri. Kaitseme rahvuslikke ja konservatiivseid väärtusi nn woke-kultuuri rünnakute eest.

Meile on vastuvõetamatu liikmesriikide arvelt toimuv võimu koondamine Brüsselisse. Toetame ainult niisugust Euroopa Liidu koostööd, milles kõigil liikmesriikidel ja rahvastel on alles nende õigused. Euroopa Liidu koostöö tasandil saab demokraatia üheselt ja selgelt tugineda ainult vabade rahvaste nõusolekule.

Igal Euroopa Liidu liikmesriigil on võõrandamatu õigus suveräänsusele, s.t poliitilistele otsustele, mis lähtuvad liikmesriigi huvidest ja põhiseadusest. Liitriigi kujundamise asemel peab Euroopa Liit võtma taas suuna rahvusriikide liidule. Juhul kui avatakse Euroopa Liidu aluslepingud, pole Eesti kodanike 2003. aastal antud mandaat enam piisav ning lepingud tuleb panna uuesti rahvahääletusele.

Kõikidele liikmesriikidele võrdne otsustusõigus!

Euroopa Liidul on kohustus kohelda kõiki liikmesriike võrdselt, seda ka põllumajandustoetuste eraldamisel. Praeguses EL-is on liikmesriikide mõju ja võim erineva kaaluga. Leiame, et liikmesriigi kaal ei tohi sõltuda rahvaarvust ning vanematel liikmesriikidel ei peaks olema turueeliseid. Euroopa Liidu parlament ja teised institutsioonid peavad kujunema võrdsete ja iseseisvate liikmesriikide esindusteks.

Ei roheäärmuslusele!

Euroopa Liidu rohepööre ei tugine objektiivsetele teadusuuringutele, vaid on kantud Euroopa majanduskeskkonda kahjustavast ideoloogilisest äärmuslusest. Sunnimeetmete rakendamine nn süsinikuneutraalse majanduse loomiseks hävitab Eesti ja Euroopa ettevõtluse ning paiskab suurema osa rahvast vaesusesse. Rikkust kogub ainult käputäis roheärimehi.

Rahvuskonservatiivid hoiavad loodust, ent seisavad kindlalt vastu roheäärmuslusele. Tuul ja päike ei taga Euroopa energiasõltumatust. Peame kaitsma Eesti põlevkivitööstust ning soodustama tuumaenergia kui tõhusa ja vähesaastava tootmismeetodi laialdasemat kasutamist.


Peatame Euroopat laastava immigratsiooni!

Moslemite ja idaslaavlaste kiiresti suurenev arv Euroopa Liidus on seadnud ohtu Euroopa identiteedi ja väärtused. Oleme vastu rändepropagandale, millega püütakse panna avalikkust massiimmigratsiooniga leppima, võtmata arvesse sisserändega kaasnevaid sotsiaalkulutusi ja turvalisuse kadu. Immigratsioon ei ole lahendus ka madala sündimuse korvamiseks. Immigratsioon teravdab demograafilisi probleeme tulevikus ja toob kaasa rahva väljavahetamise ning vähemusse jäämise oma põlisel kodumaal. Euroopa riigid peavad keskenduma põlisrahvaste sündimuse soodustamisele ja traditsiooniliste, Euroopa põhialusena püsinud pereväärtuste kaitsmisele.

Immigratsioon tuleb peatada ja immigrandid tuleb saata tagasi lähteriikidesse. Ka Ukraina põgenikud peavad pärast sõja lõppu naasma oma kodumaale – vastasel juhul soodustame Ukraina rahvastikukatastroofi. Seisame vastu katsetele kehtestada Euroopa Liidus immigratsioonikvoote, mis sisaldavad trahve ja kohustuslikku migrantide laialijagamise mehhanismi. Migratsioonipoliitika olgu iga liikmesriigi siseasi!

Riikide välispiirid ja julgeolek olgu kaitstud!

Euroopa Liit hägustab rände õigustamiseks järjest enam Euroopa piire, lähtumata kontinendi geograafilistest piiridest ning tagamata omaenda kodanikele kaitset ja turvatunnet. Illegaalse immigratsiooni pidurdamiseks peab iga liikmesriik garanteerima oma välispiiride kaitse ja julgeoleku. Vastasel korral tuleb Schengeni viisaruumis taastada piirikontroll, mis peab olema julgeoleku tagamise eesmärgil iga liikmesriigi õigus. Ränderünnet peab takistama resoluutsete vahenditega.

Euroopa Liit ei tohi kaitsevõime arendamisel konkureerida NATO-ga, samas peavad liikmesriigid rohkem panustama kaitsevõime tõstmisse, kaitsetööstuse arendamisse, ühishangete korraldamisse ning arendama omavahelist kaitsekoostööd.

Vähem bürokraatiat, rohkem iseseisvust majanduspoliitikas!

Euroopa Liidule on iseloomulik ülereguleeritus kõigis valdkondades. Vabaturumajanduse edenemiseks tuleb jõuliselt vähendada põhjendamatuid bürokraatlikke takistusi ning anda ettevõtjatele tegevusvabadus ilma mureta, et võidakse rikkuda mõnda arvukatest direktiividest või määrustest. Seisame vastu üleeuroopaliste maksude ja ühtse maksuruumi kehtestamisele. Maksupoliitika peab jääma liikmesriikide pädevusse. Vastupidise suundumuse korral kaalume euroalast lahkumist.

Kaitseme vaba ühiskonda!

Kõige suurem oht vabadustele ja õigusriigile on Euroopa Liidu keskvõimu pürgimus ideoloogilise kontrolli poole ning üksikisiku vabaduste ja liikmesriikide õiguste allasurumine üha uute direktiividega. Demokraatlikku poliitikat on võimalik ellu viia ainult vabas ühiskonnas, toetades ja arendades mõttevabadust ja arutelukultuuri. Seda ei tohi mitte mingil tingimusel ohverdada nn sallivuse, poliitkorrektsuse või mis tahes muul ettekäändel. Hoiame Eestit Euroopa Liidu nõudmisel kehtestatava tsensuuri eest! Kõik klassikalised vabadused – usu-, arvamus-, mõtte-, sõna- ja trükivabadus – peavad olema tagatud ning neid tuleb kaitsta Euroopa Liidu institutsioonide ja poliitaktivistide surve eest.

Ohjeldame suurkorporatsioonide võimu!

Aina rohkem mõjujõudu haaravad hargmaised korporatsioonid viivad liikmesriikidest välja raha, eelistades odavat immigranttööjõudu ja kujundades riikide keeleruumi (peamiselt ingliskeelseks). Sellise globalistliku majanduspoliitikaga leppimine suurendab majanduslikku ebavõrdsust ja muudab ühiskonnad kultuurilise identiteedita sulamiks. Rahvuskonservatiivide arvates peab majandus teenima liikmeriigi kodanike, ennekõike põlisrahva huve. Hargmaiste korporatsioonide tegevus ei tohi hävitada liikmesriigi omamaist ettevõtlust, rahvusriiklust ega rahvuslikku identiteeti. Euroopa Liit peab hoidma korporatsioone kontrolli all.

Teeme koostööd Euroopa rahvuskonservatiividega!

Süvendame koostööd liikmesriikide ja erakondadega, kes lähtuvad Euroopa Liidu välis- ja sisepoliitikas Eesti rahvuskonservatiividega sarnastest väärtustest. Euroopa rahvuskonservatiivide tihe koostöö on vajalik, sest me usume ja rõhutame, et igal riigil ja ühiskonnal on õigus omaenda seisukohtadele ja poliitikale. Eesti rahvuskonservatiividena austame kõigi rahvuste traditsioone ja pärandit ning seisame ühiste ja tõeliste euroopalike väärtuste eest.

Toode lisatud ostukorvi
Sulge Edasi vormistama